gym tennis pool baseball waffle beitKenesset shekem chadarOchel mishpachot hockey bayit byl playground gmigrash kollel lake bmigrash flickerball melechet mifkad archery zipline marp midrasha kush volleyball
Archery
Baseball Field
Bayit
Beit Kenesset
Beit Yaakov Levi
Boys' Migrash
Chadar Ochel
Girls' Migrash
Gym
Hockey Rink
Kollel
Lake / Boating
Melechet Yad
Midrasha
Mifkad Site
Mirpaah
Mishpachot Housing
Playground
Pool
Shekem
Tennis Courts
Volleyball Court
"Waffle" Court
Yoni's Swing
Zip Line